Pioenen nieuwsbrief, maart 2015

Hierbij sturen wij u onze nieuwsbrief met als onderwerp: pioenen. Speciale aandacht krijgt de informatie die nu relevant is voor de pioenen teelt. Wij vertrouwen erop dat deze informatie u helpt bij een succesvolle teelt. Voor vragen of opmerkingen kunt u altijd contact met ons opnemen.

Watergift

Pioen is een gevoelig gewas. Door zijn snelle groei na opkomst is het gewas niet sterk. Gaat de groei erg snel terwijl het klimaat schraal is, dan zal de plant de zwakste bloemen afstoten. Vooral tijdens koude nachten krijgt de vorst daarvan vaak de schuld, terwijl gebrek aan water waarschijnlijk een belangrijker oorzaak is. Ook bij plotseling mooi weer tijdens de strekking is het risico groot. Wacht daarom niet met beregenen tot de grond droog is, maar maak het voor de plant zo plezierig mogelijk.
In de kas of in de tunnel is de watergift bij pioenen bepalend voor het resultaat. Omdat de gewassen zeer snel groeien is de kans groot dat de gewasgroei voor de plant belangrijker is dan het laten doorgroeien van de bloemknoppen. Door voldoende water te geven wordt het zogenaamde kiesmoment van de plant uitgesteld. Als de knoppen groot genoeg zijn, zal de plant de knoppen niet meer afstoten. Het geven van voldoende water maakt extra aandacht voor het klimaat noodzakelijk. Vermijd grote overgangen in temperatuur en luchtvochtigheid, zet op tijd een kier lucht en zorg voor een rustige groei. De ramen pas openzetten als het warm is, kan vochtblaadjes en brandkoppen veroorzaken. Op deze beschadigingen vormt zich bijna zeker Botrytis. Droog telen om Botrytis te voorkomen geeft problemen met verdroogde knoppen. Om ervoor te zorgen dat alle knoppen doorgroeien. Moet de vochtvoorziening optimaal zijn. Gebeurt dit niet, dan wordt het ene probleem opgelost ten koste van het andere.

Botrytis

De eerste behandeling van Botrytis vind plaats tijdens de opkomst. Omdat de schimmel overwintert door sporen op de grens van grond en lucht, wordt de nieuwe scheut besmet tijdens de opkomst.
Aangieten met Collis of Luna kan bij een gevoelig soort als bijvoorbeeld Flame het aantal omvallers met meer dan 90% verminderen. Pioenen die door de wind en vorst zijn beschadigd zijn ook gevoeliger. Ook gewassen waar vorig seizoen na de bloei meer botrytis aanwezig is geweest, vragen extra aandacht. Wij willen dan ook het belang benadrukken van tijdig en preventief behandelen van de gewassen. Dat kan een aanzienlijk voordeel opleveren.
De dosering is maximaal 4 liter per ha en werkt het beste als er zoveel mogelijk op de plant wordt gegoten met veel water. (Voor gevoelige rassen 0,20 liter per plant)  Regelmatig Collis gebruiken is niet optimaal vanwege resistentie.

Ook het losmaken van de bovengrond in tunnels en kassen kan de schade door omvallers aanzienlijk beperken.

Door zijn snelle groei is de pioen weinig bestand tegen klimaatwisselingen, Rondom de beschadigingen die daaruit voortvloeien, vormt zich bijna zeker Botrytis. Vooral waneer pioenen niet beschermd worden tijdens de groei, blijft de schimmel voor grote problemen zorgen. Extra bespuitingen zijn dus zeker nodig in deze kritieke periode. Als goede en effectieve middelen worden vooral Teldor, Kenbyo, Flint en Switch genoemd.

Ps: Na nachtvorst 2 dagen niet spuiten i.v.m. zwak gewas

      Botrytis in het gewas

Hagelschot

Tijdens de teelt van pioenroos kunnen gaatjes in het blad ontstaan. De gaten verminderen niet alleen de groei en sierwaarde van het gewas, maar vormen ook een invalspoort voor andere ziekteverwekkers, zoals Botrytis. Het ontstaan van gaten in het blad is het meest bekend van hagelschotziekte in prunus. Daarom is in eerste instantie ook in pioen van hagelschotziekte of hagelschot gesproken.
Hagelschotziekte veroorzaakt gemiddeld over de afgelopen 10 jaar toenemende schade in de teelt van pioen. De veroorzaker van hagelschotziekte in pioenroos is niet bekend.

De symptomen
Op het blad worden eerst roodpaarse vlekken zichtbaar. De vlekken drogen op een gegeven moment vanaf de kern naar buiten toe in. Vervolgens ontstaan gaten in het blad, doordat het ingedroogde weefsel uit het blad valt. Om het gat blijft een roodgekleurde rand zichtbaar. Typisch is verder dat de vorm van de rand van het gat onregelmatig is en dat de grootte van vlekken en gaten sterk varieert: van minder dan een centimeter tot meerdere centimeters.

Gevoeligheid van het gewas & omstandigheden bij aantasting
Overleg met telers laat zien dat het tijdstip waarop de eerste symptomen waargenomen worden verschillen. Meerdere keren werd aangegeven dat hagelschot vooral vlak voor de bloei of al bij het spreiden van het blad ontstaat. In een andere geval zijn de symptomen pas na de bloemenoogst waargenomen. Vooral een gewas dat niet goed doorgroeit lijkt gevoelig voor aantasting. Vochtige perioden lijken aantasting te stimuleren. Hagelschot lijkt in een jong gewas (tot enkele jaren na aanplant) niet voor te komen. Ook uit kasteelten is geen hagelschot bekend.

Hagelschot in het blad

Ervaringen bestrijden
In pioen worden diverse breedwerkende fungiciden toegepast tegen Botrytis. Veel van deze middelen worden ook geadviseerd voor bestrijding van een breed scala aan bladvlekkenziekten in verschillende siergewassen. Ondanks de inzet van fungiciden tegen Botrytis zijn de problemen met hagelschotziekte toegenomen. De praktijkervaringen met bestrijding van hagelschot in pioen zijn zeer beperkt. Enkele telers hebben na het constateren van hagelschot extra met breedwerkende fungiciden als spuitzwavel en TMTD (thiram) gespoten.

De belangrijkste conclusies zijn:

 • De omvang van de problematiek op landelijk niveau neemt toe, maar is nog beperkt.
 • Hagelschot veroorzaakt problemen in de buitenteelt van pioenen vanaf enkele jaren na aanplant.
 • De verspreidingswijze en symptomen van hagelschot wijzen op een bladvlekkenziekte die zich binnen een groeiseizoen bovengronds kan verspreiden.
 • Er zijn verschillende aanwijzingen dat vochtige omstandigheden in het gewas een aantasting door hagelschot bevorderen.
 • De ziekte komt voor op verschillende grondsoorten.
 • Hagelschot kan overwinteren in een gewas (in het gewas, gewasresten, of in de grond) en een volgend teeltjaar opnieuw aantasting veroorzaken
 • Reguliere bespuitingen tegen Botrytis voorkomen hagelschot niet. De ervaringen met specifieke bespuitingen tegen hagelschot zijn te beperkt om uitspraken over de werking ervan te kunnen doen.
 • In bladmateriaal met hagelschot zijn diverse schimmels en bacteriën aanwezig waarvan bekend is dat ze bladvlekken kunnen veroorzaken in pioen (Botrytis) of andere gewassen.
 • De infectieproef heeft nog niet duidelijk kunnen maken of de veroorzaker van hagelschot zich ook onder de gevonden schimmels en bacteriën bevindt.
 • Voor het voorkomen en bestrijden van hagelschot in pioen kunnen vooralsnog het best de algemene adviezen ter voorkoming en bestrijding van bladvlekkenziekte in zomerbloemen en vaste planten toegepast worden.

Wie is Soiltech?
De weerbaarheid van zowel bodem als gewas komt vooral voort uit de natuur zelf. Vanuit deze filosofie verzorgt Soiltech bodemanalyses en maatwerk bemestingsadvies voor boomkwekers, sierkwekers, groente- en fruittelers en projecten in het openbaar groen. Soiltech heeft een ruim productassortiment waarmee duurzame teelt mogelijk wordt gemaakt, het gebruik van chemische middelen drastisch kan verminderen, en het rendement van elke  teelt wordt verhoogd.

Het totaalsysteem van Soiltech richt zich op verhoging van de bodemweerbaarheid en optimale voeding van het gewas. 

Goed voorbereid zijn op komend seizoen? Steek dan uw bodembalansanalyse nu het nog kan!
Nu de bodemtemperatuur nog laag is en de bodem in rust, is het tijd om de balans op te maken. Niet alleen van de inkomsten en uitgaven, maar ook van uw belangrijkste teeltmiddel: de bodem. Is die (nog) in balans? Haalt u alles er uit wat er in zit? Een bodembalansanalyse beantwoordt die vragen.
Een gezonde teelt staat of valt met een gebalanceerde bodem, hiervoor helpen wij u graag met een persoonlijk bemestingsadvies.

Wat is een bodembalansanalyse (BBA)?
Een BBA laat zien hoeveel mineralen in de bodem zitten en wat de verhoudingen daar tussen zijn. De grootte van het klei-humuscomplex in uw bodem bepaalt hoe goed uw grond mineralen kan vasthouden en aan de plant kan doorgeven. Aan de mineralenbezetting van het klei-humuscomplex is te zien welke nutriënten de bodem mist en dus aangevuld moeten worden. Welke nutriënten dat zijn, verschilt per plant, per bodem. Hierbij helpen wij u graag met een persoonlijk bemestingsadvies.

Waarom juist een BBA?
Met de BBA-analyse wordt juist gekeken naar de totale behoefte van de specifieke bodem. Dit in tegenstelling van sommige andere analyses waar bijvoorbeeld gewerkt wordt met een regiogemiddelde. Dit uit zich in een specifiek advies per element van de bemonsterde bodem.

De meeste meststoffen die op dit moment gebruikt worden, schaden helaas het bodemleven. Soiltech is exclusief distributeur van de Nutri-Tech Solutions producten, die gebruikt kunnen worden zonder dat het aanwezige bodemleven geschaad wordt.

Voor een advies op maat kunt u contact opnemen met Soiltech.
info@soiltech.nl of op telefoonnummer 0411-64 81 05

Onkruidbestrijding

Onkruidbestrijding in vaste planten is meer een zaak van discipline dan van middelenkeuze. Bij onkruidbestrijding is bijna alleen het organische stof gehalte van belang. Een hele zware kleigrond met weinig humus is voor de onkruidbestrijding dus gewoon lichte grond. De werking van een middel zonder schade wordt bepaald door de smalle lijn tussen werking en schade. 
De meeste middelen werken het beste in de eerste periode na toediening. Als er niet op het juiste moment wordt gespoten is er een hogere dosering nodig. Echter, de kans op schade wordt hierdoor behoorlijk verhoogd. 
Als de punten zichtbaar zijn kunt u spuiten met Goltix en Olie-H. Goltix geeft het beste resultaat op een vochtige ondergrond. Niet spuiten bij zonnig weer, spuit dus tegen de avond. Goltix ook niet gebruiken als er nachtvorst wordt verwacht i.v.m. versnelde afbraak.

Ps: Bladaaltjes kunnen door mee te liften op onkruid(zaden) het perceel besmetten.

Onder de grond gebeurt het

Als een grond verslempt, is er sprake van te weinig binding tussen de bodemdeeltjes. Door de inslag van regendruppels treedt schifting op. Daarbij verstoppen de fijnere lutum- en silbdeeltjes de poriën in de bodem. Zo ontstaat een papperig slemplaagje dat na drogen een slempkorst vormt. Vooral lichte kleigronden en lössgronden zijn gevoelig voor slemp. De gevoeligheid voor verslemping wordt vooral veroorzaakt door het organische stof- en lutumgehalte. Gronden met meer dan 20% lutum verslempen nauwelijks. Ook gronden met weinig lutum verslempen bijna niet. Problemen doen zich vooral voor op gronden met lutumpercentages tussen de 11 en 20%. Bij voldoende organische stof in de bodem, komt verslemping minder snel voor.
Verslemping kan de bewortelling belemmeren door luchtgebrek. Niet alle gewassen zijn sterk genoeg om door de verslempte laag heen te stoten. Ook na opkomst kan luchtgebrek ontstaan. De grond kan lang nat blijven en moeilijk bewerkbaar zijn. U kunt verslemping verminderen door het organische stofgehalte van de bodem te verhogen.
Let ook op het Ca gehalte.Want Ca zorgt voor een verbetering van de structuur.Het is daarbij wel belangrijk om de juiste kalk te geven op het juiste moment.Mocht u nog kalk moeten strooien dan is de beste voor deze periode een jonge kalk zoals de DCM Fossiele zeewierkalk Korrel .
DCM Fossiele zeewierkalk Korrel is zacht, werkt snel en bevat 45% calcium en heeft een neutraliserende waarde van 50.
De beste oplossing voor een voorjaarstoepassing!

Organische stof is van groot belang voor de bodemvruchtbaarheid. Het is in staat vocht vast te houden, is van belang voor de bewerkbaarheid van de grond en het kan Voedingsstoffen binden en tevens weer naleveren. Het organische stof gehalte daalt onder andere omdat het als voedsel voor bodemleven dient. Het bodemleven eet de organische stof op en daarbij komen stiksof, zwavel en andere Voedingsstoffen vrij die door de plant kunnen worden opgenomen. Het organische stof gehalte kan snel dalen, maar niet snel stijgen! Het is dus van groot belang te zorgen dat het gehalte gelijk blijft. Om organische stof gehalte op hetzelfde niveau te houden kunt u dit aanvoeren via dierlijke mest en compost. Gebruik opa-kennis voor een gezond bodemleven en organisch stofgehalte en de geneugten van kunstmest om eventueel bij te bemesten.

Bodemleven
Het bodemleven is van grote invloed op de plantengroei. Uit organische mest moet het bodemleven de voedingsstoffen vrijmaken die onmisbaar zijn voor de plant. Daarnaast heeft het bodemleven nog diverse andere functies:

 • Afbraak van plantenresten, mest en dode bodemorganismen en vrijmaken van voedingsstoffen
 • Opbouw van organische stof die slechts traag wordt afgebroken
 • Opbouw van een goede bodemstructuur 
 • Beperken van te grote aantallen ziekteverwekkende organismen

Bemesting

Nu het groeiseizoen weer voor de deur staat is het ook weer de tijd om de eerste bemestingsbeurt voor de planten te geven.
Je kunt hierbij uitgaan van de bodemanalyse waarin voedingstoestand wordt aangegeven en waarbij de mogelijke tekorten kunnen worden gerepareerd. Er zijn verschillende meststoffen die men kan toedienen om deze tekorten te repareren. In de pioenenteelt worden een aantal organische meststoffen gebruikt waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen binnen- en buitenteelt.

Binnenteelt pioen

 • DCM MIX 2 (7-6-12+4MgO) – strooibare voorraad meststof met hoger kali voor een stevig gewas
 • DCM MICRO-MIX – strooibare sporenelementen mix (bevat ijzer, mangaan, koper, borium, zink en molybdeen)
 • DCM VIVISOL® – strooibare korrel, creëert een rijk en gevarieerd bodemleven
 • DCM OLEGA® FER – snelwerkende ijzer bladvoeding

Buitenteelt pioen

 • DCM MIX 5 (10-4-8+3MgO) – strooibare voorraad meststof
 • DCM VIVIKALI® – langzaam werkende organische kali
 • DCM VIVIFOS® – langzaam werkende organische fosfaat (ook bij hoge pH goed beschikbaar)
 • DCM OLEGA® FER - snelwerkende ijzer bladvoeding

Voor een advies op maat kunt u contact opnemen met uw adviseur Andre de Ridder:a.deridder@dcmnederland.com

Contact

Als u geïnteresseerd bent of vragen heeft, neem dan contact op met:

Bekijk het Pioenen assortiment per soort:

Of klik op een van de onderstaande Pioenen voor gedetaileerde informatie van dit soort!